§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje warunki zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego www.caldo.com.pl umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.

1.2. Sklep internetowy („sklep”) prowadzony jest za pomocą domeny www.caldo.com.pl. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.

1.3. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest K&L z siedzibą w Głownie, ul. Broniewskiego 20, 95-015 wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej, REGON 100977157, NIP 733-122-84-91.

1.4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu należy wysyłać na adres  e-mail biuro@caldo.com.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:
K&L, ul. Broniewskiego 20, 95-015 Głowno.

1.5. Klientem Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6. W celu skutecznego złożenia zamówienia w sklepie koniecznym jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

1.7.  Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.

1.8.  Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest K&L z siedzibą w Głownie wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 100977157, NIP 733-122-84-91.

§2 Zawarcie umowy sprzedaży

2.1. Klient składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie sklepu internetowego.

2.2. Po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodano do koszyka” , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „Kupuję i płacę”. W celu złożenia zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Następnie Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych
o zamówieniu.

2.3. W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt 2.1. niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

2.4. Po otrzymaniu przez system Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie zamówienia.

2.5. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”.

2.5.1. Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.

2.5.2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa
w pkt. 2.5 niniejszego regulaminu).

2.6. Zamówienie, w którym Klient wybrał formę płatności „przelew bankowy” nieopłacone
w terminie 3 dni roboczych zostanie automatycznie anulowane.

2.7. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową.

2.8. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta e-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00.

2.9. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu (§2.5 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a K&L z siedzibą w Głownie wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 100977157, NIP 733-122-84-91.

2.10. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi
w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 2.5 Regulaminu.

2.11. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty  w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do składania ofert nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§3 Płatność, dostawa, odbiór

3.1. Płatność

3.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

3.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana
w trakcie składania zamówienia.

3.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

a) gotówkowej – płatności za pobraniem (opcja dostępna jedynie dla zamówień mających miejsce dostawy w Polsce)

b) bezgotówkowej:

– płatność przelewem na rachunek Sklepu PKO BP 68 1020 3440 0000 7602 0222 3014

– płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, jakim jest PayPal.

3.1.4. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku sklepu internetowego prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

3.1.5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.2. Wysyłka towarów

3.2.1. Zamówienia złożone  przez klientów Sklepu kompletowane są przez obsługę sklepu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.

3.2.2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu  dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta
i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.

3.2.3.  K&L powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą takim jak Inpost , DPD, Fedex.

3.2.4. Opłaty za dostawę:

– przesyłka kurierska Inpost, DPD, Fedex  – 17 zł

– przesyłka kurierska Inpost, DPD, Fedex  za pobraniem    19 zł

3.2.5. Klient, którego zamówienie w Sklepie przekroczy wartość 300 zł uprawniony jest do darmowej dostawy.

3.2.6. W przypadku gdy klient, który był uprawniony do darmowej dostawy, dokona zwrotu części zamówienia, utraci prawo do powyższego upustu z tytułu dostawy a jego  koszt zostanie potrącony z ewentualnego zwrotu.

3.2.7. Prawo do darmowej dostawy dotyczy przesyłek na terenie Polski.

3.3. Odbiór towarów

3.3.1. Sprzedawca informuje, że jeżeli Klient odmówi przyjęcia przesyłki kurierskiej Inpost, DPD, Fedex  za pobraniem od kuriera i przesyłka zostanie cofnięta do Sklepu, klient traci możliwość złożenia ponownie zamówienia w Sklepie z opcją przesyłki kurierskiej Inpost, DPD, Fedex  za pobraniem.

3.3.2. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

3.3.3. W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

3.3.4. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawniona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

3.4. Kody promocyjne

3.4.1. Sprzedawca okresowo udostępnia klientom Sklepu możliwość skorzystania z kodów promocyjnych, uprawniających do zakupu produktów oferowanych przez Sklep w cenach niższych niż podane.

3.4.2. Informacje o kodach promocyjnych będą udostępniane na stronie Sklepu bądź za pośrednictwem innych mediów społecznościowych.

3.4.3. Każdy kod promocyjny podlega odmiennym warunkom użytkowania, określonym każdorazowo w informacji dotyczącej właściwego kodu.

3.4.4. Kody promocyjne nie łączą się z innymi promocjami, zniżkami i ofertami specjalnymi.

3.4.5. Aby móc skorzystać z kodu promocyjnego, należy wpisać go podczas składania zamówienia. Prawidłowe wpisanie kodu polega na jego przepisaniu w odpowiednie miejsce.

3.4.6. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

§4 Dane osobowe

4.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

4.2. Administratorem danych osobowych jest K&L z siedzibą w Głownie wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 100977157, NIP 733-122-84-91.

4.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

4.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

4.5. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych mailowo na adres biuro@caldo.com.pl.

§5 Reklamacje

5.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

5.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny
z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie  obowiązujących przepisach prawa.

5.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz  dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: K&L,
ul. Broniewskiego 20, 95-015 Głowno.

5.1.3. Reklamacje składa się pisemnie przy użyciu formularza (pobierz formularz). W celu rozpatrzenia reklamacji należy przesłać wraz z reklamacją wydrukowany oraz podpisany formularz uzupełniony o uzasadnienie reklamacji.

5.1.3.1. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

5.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

5.1.4 Reklamowany produkt powinien zostać odesłany w dowolnym opakowaniu, chroniącym zwracany towar.

§6 Odstąpienie od umowy

6.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość może, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2019, poz. 134) od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na formularzu zwrotu
w terminie 14 dni (czternastu) dni bądź zwracając towar w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wymagane jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Oświadczenie  należy wysłać mailowo na adres: biuro@caldo.com.pl, oraz dołączyć formularz wraz
z dokumentem zakupu do paczki zwrotnej i odesłać niezwłocznie na adres podany poniżej w pkt 6.3

6.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia doręczenia Produktu.

6.3. W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie 6.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, na adres: K&L, ul. Broniewskiego 20, 95-015 Głowno.

6.4. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w formularzu zwrotu. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem i oceny jego stanu. Zwrot jest rozpatrzony przez sprzedawcę w regulaminowym terminie 14 dni, od momentu odebrania paczki zwrotnej.

6.5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

6.6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.7. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2019, poz. 134), Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania
z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.8. W sytuacji zmniejszenia wartości zwracanej rzeczy, o którym mowa w ust. 6.7. powyżej, Sprzedawca dokona potrącenia swojego roszczenia związanego z utratą przez rzecz jej wartości
z roszczeniem Konsumenta o zwrot płatności. Potrącenie będzie proporcjonalne do stopnia zmniejszenia wartości rzeczy.

6.9. Zwrot powinien zostać odesłany w  opakowaniu, chroniącym zwracany towar przed wygnieceniem, a tym samym przed obniżeniem jego wartości.

§7 Informacje dodatkowe

7.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego klient korzysta ze Sklepu www.caldo.com.pl spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

7.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

7.1.2. Przeglądarka internetowa: Safari, Mozilla Firefox 8.0,

Internet Explorer 10.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe.

7.1.3. Aktywne wtyczki – JAVA, FLASH

7.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

7.1.5. Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.

7.2.  Informacja dla klienta Sklepu www.caldo.com.pl jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

7.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy).
W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego www.caldo.com.pl
 i kolejnych jego podstronach.

7.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres
e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje  do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia tj. do wysłania przez sprzedawcę wiadomości pt. „Potwierdzenie zamówienia”. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@caldo.com.pl z żądaniem zmiany. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca  2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7.4. Zmiany w regulaminie:

7.4.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

7.4.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

7.4.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

7.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

7.6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Klauzula informacyjna RODO

Z uwagi na wejście w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy
o gromadzeniu przez nas Państwa danych osobowych.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie danych osobowych i informacji dotyczących aktywności w sieci, a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw.

Kto jest administratorem Pani/a danych ?

Administratorem Pani/a danych osobowych jest K&L, ul. Broniewskiego 20, 95-015 Głowno określony Administratorem.

Dlaczego przetwarzamy Pani/a dane ?

Dane przetwarzane są z uwagi na dokonanie transakcji ZAKUPU w naszej firmie. A konkretnie do realizacji takich celów jak: zawarcie i realizacja zamówienia, wysyłka towaru, wysyłka newslettera, wysyłka oferty sklepu na maila.

Dane, które używamy w celach marketingowych podlegają anonimizacji. Dzięki czemu zwiększamy bezpieczeństwo usług, a tym samym poziom wykrywania ewentualnych nadużyć. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych ?

Dane przetwarzane są w celu wykonania obowiązków wynikających z zawartej transakcji zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jakie są Pani/a prawa w stosunku do danych ?

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także wycofania udzielonej zgody w każdym momencie. Dlatego udostępniliśmy dla Pani/Pana specjalny adres mailowy biuro@caldo.com.pl.

Z kim kontaktować się w celu realizacji swoich praw ?

Naszym Administratorem Danych Osobowych jest Karolina Baranowska-Gudaj adres email biuro@caldo.com.pl.

Polityka prywatności / Cookies

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Back to Top